·
CZ
·
=
×

© 2022 VOCALLS Inc s.r.o.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů a vydavatel tohoto Prohlášení:
Vocalls Inc s.r.o.
se sídlem Rostovská 314/14, Vršovice, 101 00 - Praha 10
IČ: 064 13 421

e-mail: ​info@vocalls.ai zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281723 (dále uvedeno jen „Vocalls” nebo „Správce”)

Úvodní informace

Cílem tohoto Prohlášení je informovat uživatele našich služeb o jejich právech, které souvisí se zpracováním osobních údajů a našich zásadách týkajících se bezpečného zpracování a ochrany poskytnutých osobních údajů. Toto Prohlášení je zpracováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále uvedeno jen „Nařízení“), které nabylo účinnosti 25. května 2018. Vocalls si vyhrazuje právo kdykoli Prohlášení změnit nebo upravit, a to bez předchozího upozornění.

I. Totožnost správce osobních údajů

Předmětem činnosti společnosti Vocalls je poskytování služeb automatizovaného callcentra a služeb s tím souvisejících prostřednictvím webové aplikace www.vocalls.ai právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám (dále uvedeno jen „klient“) a tato činnost vyžaduje zpracování osobních údajů. ​Toto Prohlášení je zpracováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále uvedeno jen „Nařízení”), které nabylo účinnosti 25.května 2018 a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů.

Vocalls zpracovává osobní údaje jako správce, v případě svých klientů, nebo jako zpracovatel pro jiného správce osobních údajů, jedná-li se o osobní údaje koncových zákazníků klientů společnosti Vocalls. Vloží-li klient osobní údaje ve formě kontaktů na své zákazníky do webové aplikace http://vocalls.ai,​ stává se Vocalls zpracovatelem takto zpřístupněných osobních údajů. Vocalls neodpovídá za správnost osobních údajů uložených na klientově uživatelském účtu ve webové aplikaci http://vocalls.ai ani za zákonnost a oprávněnost klientova zpracování – tuto odpovědnost vždy nese klient společnosti Vocalls.

Vocalls se svými klienty, vůči nimž vystupuje v postavení zpracovatele, uzavřela smlouvy o zpracování osobních údajů, které definují způsoby a účely možného zpracování zpřístupněných osobních údajů koncových zákazníků klienta. Vocalls není oprávněna osobní údaje ve vlastnictví klienta upravovat či zpracovávat v rozporu s uzavřenou smlouvou. Vocalls klade maximální možný důraz na zabezpečení osobních údajů, a to včetně jejich ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zneužitím, zničením nebo poškozením.

Osobní údaje klientů a jejich koncových zákazníků může Vocalls zpracovávat prostřednictvím svých spolupracovníků nebo třetích osob, s nimiž Vocalls uzavřela smlouvy o zpracování osobních údajů a kteří poskytli dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení a zavázali se k dodržování povinnosti mlčenlivosti.

Vocalls k poskytování svých služeb využívá IT technologie - datová centra a telekomunikační operátory umístěné na území Evropské unie.

II. Přehled používaných pojmů

„osobními údaji“ se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;

„zpracováním“ se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

„správcem“ se rozumí subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;

„zpracovatelem“ se rozumí subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; „službami“ se rozumí služby automatizovaného callcentra poskytované Vocalls

prostřednictvím webové aplikace​ www.vocalls.ai v​ četně služeb s tím souvisejících; „klientem“ je právnická nebo podnikající fyzická osoba, která si u Vocalls objednala poskytování služeb;

„koncovým zákazníkem“ se rozumí osoba, jejíž osobní údaje klient uložil na svém uživatelském účtu ve webové aplikaci Vocalls a označil ji jako příjemce jednotlivých kampaní v rámci objednaných služeb.

Vlastní zpracování osobních údajů společností Vocalls

Následující část se vztahuje pouze na zpracování osobních údajů prováděná Vocalls z pozice správce těchto údajů. V případech, kdy Vocalls vystupuje v postavení zpracovatele, je rozsah a způsob zpracování osobních údajů určen smlouvou o zpracování osobních údajů uzavřenou mezi Vocalls a správcem dotčených údajů.

I. Kategorie osobních údajů

Vocalls po svých klientech požaduje jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro objednání a poskytování služeb a plnění legislativních požadavků.

Jedná se zejména o osobní údaje v rozsahu:

 • identifikačních údajů (jméno, příjmení);
 • kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mailová adresa);
 • audio nahrávky obsahující záznam hlasu;
 • IP adresy zařízení, ze kterého bylo provedeno přihlášení do webové aplikace Vocalls;
 • informací o využívání služeb;
 • informací z veřejně dostupných evidencí a rejstříků.

II. Účely zpracování osobních údajů

Vocalls zpracovává klientovy osobní údaje výhradně za následujícími účely:

 • ​poskytování služeb automatizovaného callcentra prostřednictvím webové aplikace www.vocalls.ai​ včetně služeb s tím souvisejících;
 • plnění zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů;
 • ochrana práv a právem chráněných zájmů Vocalls;
 • nabízení vlastních produktů a služeb;
 • v rozsahu klientem uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

III. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Vocalls zpracovává osobní údaje svých klientů na základě těchto právních základů:

· Zpracování nevyžadující souhlas klienta

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro objednání a poskytování služeb ze strany Vocalls.

 • zpracování na základě titulu plnění smluvních povinností

  Vocalls zpracovává osobní údaje svých klientů na základě titulu plnění smluvních povinností, mezi to zahrnujíc i fázi předsmluvního jednání. Má-li osoba zájem o využívání služeb poskytovaných společností Vocalls, je povinna vyplnit své osobní údaje ve webové aplikaci www.vocalls.ai​ a založit si uživatelský účet. Veškerá správa a objednávání služeb probíhá skrze tento účet.

 • zpracování na základě titulu plnění právní povinnosti

  Vocalls je povinna dodržovat všechny regulatorní požadavky a povinnosti stanovené právními předpisy (zejména zákonem o elektronických komunikacích, zákonem o účetnictví, zákonem o dani z přidané hodnoty aj.) a archivovat po stanovenou dobu doklady a související dokumenty. Z důvodu zachování legitimity, integrity a celistvosti těchto dokladů mohou právě tyto dokumenty obsahovat osobní údaje klientů.

 • zpracování na základě titulu oprávněného zájmu Správce

  O oprávněný zájem společnosti Vocalls se jedná zejména v následujících situacích:

  • obhajoba právních nároků Vocalls;
  • předávání osobních údajů zpracovatelům;
  • zpracování elektronické komunikace včetně nahrávek telefonních hovorů;
  • vyšetřování trestné činnosti.

Zpracování osobních údajů klientů může s ohledem na požadavky plynoucí z právních předpisů probíhat až 10 let od vzniku, resp. ukončení smluvního vztahu. Vocalls si z tohoto pohledu neponechává ani nezpracovává žádné osobní údaje nad rámec stanovený právnímu předpisy.

· zpracování se souhlasem klienta

 • předávání osobních údajů klientů dalším subjektům;
 • zpracování osobních údajů prostřednictvím souboru cookies.


  I​nformace o tomto způsobu zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu Cookies umístěném na:
  https://www.vocalls.ai/cookies

Klient má právo kdykoli již udělený souhlas odvolat. Pro odvolání souhlasu je nezbytné zaslat e-mail s tímto požadavkem z autorizované e-mailové adresy klienta na adresu ​info@vocalls.ai​. Po obdržení e-mailu bude provedeno ověření tohoto požadavku ze strany Vocalls. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu daného před jeho odvoláním.

IV. Práva klientů dle Nařízení

V souladu s Nařízením zaručuje Vocalls svým klientům následující práva:

· právo být informován a právo na přístup k osobním údajům čl. 13 - 15 Nařízení)​

Klient Vocalls má právo na informace ohledně účelů zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemců osobních údajů, doby, po kterou budou osobní údaje uloženy, a o jeho právech. Osobní údaje klient do webové aplikace Vocalls vkládá sám, zde je také může upravovat a nalezne je uložené v profilu uživatele po přihlášení na internetových stránkách www.vocalls.ai​. První kopii zpracovávaných údajů poskytuje Vocalls bezplatně, opakovaně vyžádanou kopii za poplatek úměrný nákladům na její pořízení.

· právo na opravu osobních údajů (​ čl. 16 Nařízení)

Klient Vocalls má právo na opravu nepřesných osobních údajů anebo doplnění neúplných osobních údajů. Tuto opravu nebo doplnění provede klient sám v nastavení svého uživatelského účtu po přihlášení do webové aplikace Vocalls

· právo na výmaz ​(čl. 17 Nařízení)

Klient Vocalls má právo, aby Správce vymazal jeho osobní údaje v případě, že je naplněn alespoň jeden z těchto předpokladů:

 • ​osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány;
 • klient odvolal souhlas s jejich zpracováním a neexistuje pro něj žádný další právní důvod;
 • klient úspěšně vznesl námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 Nařízení);
 • osobní údaje klienta byly zpracovány protiprávně.
· právo na omezení zpracování​

Klient Vocalls má právo na to, aby Správce omezil zpracování v případech, když:

 • klient popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl ověřit jejich přesnost;
 • zpracování je protiprávní a klient odmítá jejich výmaz;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje zpracovávat, ale klient požaduje jejich zpracování pro ochranu svých oprávněných zájmů.
· právo na přenositelnost údajů​​ čl. 20 Nařízení)

Zpracovává-li Vocalls osobní údaje klientů na základě jejich souhlasu nebo za účelem plnění smluvních povinností a toto zpracování provádí automatizovaně, má klient Vocalls má právo požadovat po Správci předání jím zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci.

· právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů​ ​(čl. 21 Nařízení)

Klient Vocalls má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jsou-li zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. I přes vznesení námitky je Vocalls oprávněna osobní údaje klienta zpracovávat, svědčí-li jí pro to závažné oprávněné důvody.

· právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování​ ​(čl. 22 Nařízení)
· právo na podání stížnosti nebo jiného podnětu dozorovému úřadu

Klient Vocalls má právo kdykoli se obrátit na dozorový úřad, kterým v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č. +420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.​

Pro uplatnění těchto práv je nezbytné zaslat e-mail s konkrétním požadavkem z autorizované e-mailové adresy klienta na adresu ​​info@vocalls.ai.​ Po obdržení e-mailu bude provedeno ověření tohoto požadavku ze strany Vocalls. Vocalls si vyhrazuje právo vypořádat podnět klienta ve lhůtě jednoho měsíce od jeho obdržení s tím, že tato lhůta může být z právním předpisem stanovených důvodů prodloužena. Nepožádá-li klient o jiný způsob poskytnutí informací, Vocalls poskytuje požadované informace v elektronické formě.

5násobný držitel ocenění Czech Contact Center Award

2019
2020
2021